Pricha Gallery

Welcome to Pricha Chitta gallery

Home / CSR Activity / 2019 11 02-04 ปตท.สผ. รวมใจพัฒนา รร.บ้านบง จ.เลย 685

ชมรม ปตท. สผ. รวมใจพัฒนา มีกิจกรรมเดินทางไปปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านบ้านบง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 บ้านบง เป็นหมู่บ้านที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอภูเรือมากนัก แต่ก็นับได้ว่าประชากรมีความยากจน ขาดแคลนสาธารณูปโภค หมู่บ้านประกอบด้วยชาวไทยพื้นราบ ประมาณ 85 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โรงเรียนบ้านบง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีคุณครู 3 ท่าน จากการสำรวจพื้นที่ของชมรมฯ พบว่าโรงเรียนมีความต้องการปรับปรุงสนามกีฬา และต้องการเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ทางชมรมฯ เห็นว่า กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่เยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนก็สามารถใช้สนามกีฬาเหล่านี้ในการออกกำลังกายได้ ดังนั้น ชมรมฯ จึงได้เสนอการปรับปรุงสนามกีฬาส่วนกลาง และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน พร้อมทั้งจะได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากเพื่อนพนักงานให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านบงดังกล่าว