Pricha Gallery

Welcome to Pricha Chitta gallery

Home / Year 2020 / 02 08-10 เที่ยวช่วงส่งรถ Attrage ไปเชียงราย 391

นำรถ Attrage ไปส่งให้น้องพลอยไว้ใช้ที่ ม.ฟ้าหลวง เชียงราย เลยแวะเที่ยวงานดอกไม้ที่สวนตุง ในเมืองเชียงราย, เจ้าเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดห้วยปลากั้ง และขากลับ แวะเที่ยวงานดอกไม้ที่สวนบวกหาด เชียงใหม่